ÁLLÁS PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

2022-05-30 14:45:59

ÁLLÁS PÁLYÁZAT  AZ ÁBRÁNYI KORNÉL MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR INTÉZMÉNYVEZETŐ  MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata

 • a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94.§ (3) bekezdésében,
 • a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendeletben (a továbbiakban: Rendelet),
 • továbbá a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben foglaltak alapján pályázatot hirdet az Ábrányi Kornél Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői munkakör betöltésére

Munkakör megnevezése: Intézményvezető

Az intézményvezető a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) szerinti vezető állású munkavállalónak minősül, így foglalkoztatására a vezető állású munkavállalóra vonatkozó, a vezetői megbízás időtartamára szóló munkaszerződés megkötésével kerül sor. A munkaviszony létesítése 3 (három) hónapos próbaidő kikötésével történik.

A munkavégzés helye:

Ábrányi Kornél Művelődési Ház és Könyvtár

székhelye: 4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6., valamint az intézmény vezetésével és működtetésével kapcsolatos feladatellátáshoz kötődő telephelyek és egyéb helyszínek.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: 2022. szeptember 1. napjától 2027. augusztus 31. napjáig tartó határozott idő.

Illetmény, juttatások: A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerint.

A munkakörbe tartozó, illetve vezetői beosztással járó lényeges feladatok:

Az intézményvezető egyszemélyi felelős vezetője az intézménynek, felelősséggel tartozik a feladatellátáshoz biztosított önkormányzati vagyon megőrzéséért, felhasználásának szakszerűségéért és jogszerűségéért.

Feladata a jogszabályokban, valamint Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete által meghatározott közművelődési célok és programok megvalósítása, az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátása.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglalt közművelődési feladatok ellátása.

A település közművelődési tevékenységének, a helyi ünnepségek lebonyolításának, a helyi klubok, önszerveződő közösségek tevékenységének koordinálása.

Kiállítások megszervezése, kulturális versenyek szervezése, lebonyolítása. Rendezvények lebonyolításához pályázatok elkészítése.

Nyírábrány település közművelődési, közösségi életét koordinálja, szervezi, ellátja az Ábrányi Kornél Művelődési Ház és Könyvtár működésével kapcsolatos feladatokat, nyilvános könyvtári feladatok ellátásáról gondoskodik.

Az intézményvezető feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete, a település kulturális kommunikációjának irányítása. Képviseli és irányítja az intézményt, a Képviselő-testületnek évente beszámol az intézmény szakmai munkájáról, az intézménnyel kapcsolatos dokumentumokat, jelentéseket elkészíti.

Az intézményvezető gyakorolja az intézmény dolgozói fölött a munkáltatói jogkört.

Pályázati feltételek, képesítési előírások:

 • a Rendelet 1. melléklet („Intézménytípusok vezetőivel szemben támasztott speciális szakmai követelmények”) 9. pontban meghatározott szakképzettségi, szakképesítési feltételeknek való megfelelés, így:
  • felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú közművelődési szakirányú szakképesítés,
  • végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlat,
  • kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • egészségügyi alkalmasság,
 • büntetlen előélet
 • nem állhat közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
 • a Rendelet 4. §-a szerint a vezető állású munkavállaló esetében a munkakör betöltésének feltétele államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés (a továbbiakban: képzés) igazolt elvégzése. Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának. Aki a képzést határidőben nem végzi el, és a képzés elvégzését igazoló okiratot nem mutatja be, a munkakörben nem foglalkoztatható tovább. Mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést az intézményvezetői munkakör betöltését megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja.
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közművelődési intézményben szerzett vezetői tapasztalat,
 • kulturális rendezvények szervezésében szerzett gyakorlati tapasztalat,
 • irodai szövegszerkesztő programok és multimédiás eszközök használatában, internetes kommunikációban való jártasság,
 • helyismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó részletes szakmai önéletrajza
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai és vezetői program
 • végzettséget, szakképzettséget, munkaköri szakvizsgát igazoló okiratok másolata
 • szakmai gyakorlatot, vezetői gyakorlatot igazoló dokumentumok
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt
 • az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló okirat másolata vagy nyilatkozat arról, hogy a tanfolyam elvégzését a megbízástól számított 2 éven belül vállalja
 • bérigény megjelölése
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság hatálya alatt
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló képviselő-testület a személyét érintő tárgyalás alkalmával nyílt vagy zárt ülést tartson
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatának sikeressége esetén a vagyonnyilatkozattételi eljárása lefolytatását vállalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 31.

A pályázatnak 2022. július 31. napjáig be kell érkeznie. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Lajos polgármester nyújt a 06/52/208-001/10-es telefonszámon

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton a pályázatnak Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata részére történő megküldésével (cím: 4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6.).
 • személyesen, zárt borítékban (Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal, 4264 Nyírábrány Ábrányi Kornél tér 6.)

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NY/1867/2022. valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott – a kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló – bizottság hallgatja meg.
 • A pályázat eredményéről és a kinevezésről a bizottságok írásba foglalt véleményét mérlegelve Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a soron következő ülésén dönt.

A pályázat kiírója fenntartja magának a pályázati kiírás visszavonásának, valamint a pályázatok elbírálását követően a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő 60 (hatvan) napon belül.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblája - 2022. május 30.
 • Nyírábrány település honlapja: https: //nyirabrany.hu
 • A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https: //nyirabrany.hu honlapon szerezhet.
Az álláspáylázat az alábbi linkre kattintva elérhető: http://nyirabrany.hu/fajlok/Intézményvezető_pályázat.pdf

Olvasd tovább

2022-05-24 12:57:40

Olvasd tovább

2022-05-20 10:05:56

Olvasd tovább

E B O L T Á S R A  F E L H Í V Á S

2022-05-04 15:44:53

A Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal felhívja a lakosság figyelmét, hogy az Állatorvossal történt  egyeztetés alapján az alábbi helyen és időpontban van lehetőség az ebek oltására:

május 21. (szombat)            

8.00-tól 9.00-ig           helye: állatvásártér előtt

9.00-tól 10.00-ig         helye: Libalegelő

10.00-tól 12-ig            helye: Bagaméri út

12.00-tól 14.00-ig       helye: budaábrányi ABC                                        

PÓTOLTÁS:
május 28. (szombat)            9.00-tól 10-ig            helye: állatvásártér előtt                      

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az ebek évenkénti veszettség elleni védőoltása minden 3 hónapos kort betöltött ebre kötelező!

Az eb oltás díja összevezetés helyén 6.000-Ft/ eb. Az oltásra előzetes egyeztetés után háznál is lesz lehetőség, melynek díja 7.000-Ft/eb. 2022. évben veszettség elleni védőoltás csak egyedileg megjelölt (chipezett) ebnek adható. Az egyedi megjelölés az oltás helyén is végezhető, melynek díja 5.000-Ft/eb.

Kérjük, hogy az összevezetés helyére csak egészséges állatokat vezessenek az állattartók!

Kérjük, hogy a tavalyi eboltási könyveket hozzák magukkal, a tavaly kiadott könyv pótlása díj ellenében történik!


Nagyné Hartman Éva
jegyző

Dr. Szántó Zoltán
állatorvos

Olvasd tovább


Önkormányzat elérhetőségei

Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6.

06(52)208-001

jegyzo@nyirabrany.hu

pm@nyirabrany.hu

titkarsag@nyirabrany.hu

Ügyfélfogadás
Önkormányzat Pénztár
 Hétfő  08:00  16:00  08:00  12:00
 Kedd  08:00  12:00  08:00  12:00
 Szerda  ZÁRVA  ZÁRVA
 Csütörtök  12:30- 16:00  08:00 -12:00
 Péntek  ZÁRVA  ZÁRVA

A 2022. évi szelektív hulladékgyűjtés napjai az alábbiak szerint történnek:
(Sárga fedelű kuka)
Minden hónap második csütörtökén!
Június 9.
Július 14.
Augusztus 11.
Szeptember 8.
Október 13.
November 10.
December 8.

Adatvédelmi tisztviselő:
Cseke Donát e.v:
4032 Debrecen, Jerikó utca 2. X/61.
csekedonat@digitalgroup.hu

Mai látogatók száma: 11