Nyírábrányi Önkormányzati Konyha intézményvezető

2021-03-24 15:11:49

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapjánnpályázatot hirdet Nyírábrányi Önkormányzati Konyha intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4264 Nyírábrány, Iskola u. 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Telephelyeivel együtt 800 adagos konyha intézményvezetői feladatának teljes körű ellátása. A főzőkonyha HACCP normák szerinti működtetése. A szállítókkal való kapcsolattartás, árubeszerzés, anyaggazdálkodás. Konyhai dolgozók irányítása, ellenőrzése. Az intézményvezető felelős az intézmény éves költségvetésének betartásáért, és a rendszeres adatszolgáltatásért Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata felé. Az intézményvezető által ellátandó fő feladatok az intézmény működtetése, a szakmai feladatok ellátása, melynek keretében felelős az alapító okirat szerinti alaptevékenységek megszervezéséért és folyamatos ellátásáért, irányítja, összehangolja és ellenőrzi a szakmai feladatok ellátását, végrehajtását, felelős az intézmény gazdálkodásában a szakmai célszerűség, hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért különös tekintettel a szakemberek megfelelő létszámú alkalmazására, intézményvezetői és munkáltatói jogkör gyakorlói feladatok teljes körű ellátására. Elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat, valamint gondoskodik azok betartásáról, fenntartásáról, beszámolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                      

Pályázati feltételek:

•         Felsőfokú képesítés, élelmezésvezetői szakképesítés,
•         a közétkeztetési szolgáltatás nyújtásában való dokumentált jártasság - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

•         Magyar állampolgárság
•         Büntetlen előélet
•         Cselekvőképesség
•         Erkölcsi bizonyítvány

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
•         Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
•         90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, de lagalább az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladószelvény vagy az ügyfélkapun történő feladásról szóló igazolás másolata
•         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
•         Nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását
•         Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Lajos nyújt, a 06/52/208-001/10 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NY/2102/2021 , valamint a munkakör megnevezését: élelmezésvezető.

•         Személyesen: Nagy Lajos polgármester, Hajdú-Bihar megye, 4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) kormányrendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörben eljárva a polgármester dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         http://nyirabrany.hu/ - 2021. március 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. március 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Olvasd tovább

BÉRLAKÁS-PÁLYÁZAT

2021-03-07 07:53:32

BÉRLAKÁS-PÁLYÁZAT

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú kormányrendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII tv. 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörben a 6/2020.(II. 14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Lakásrendelet) alapján Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata polgármestere bérlakás-pályázatot ír ki önkormányzati bérlakás bérleti jogának (továbbiakban: bérleti jog) elnyerése céljából az alábbi feltételekkel:

I.  Általános feltételek
 1.  A megpályázható lakás legfontosabb adatai:

 

Pályázati azonosító szám: 1/2021

Címe:

4264 Nyírábrány Iskola u. 12 I/6

Komfort fokozota

 

összkomfortos

Lakbér mértéke (Lakásrendeletben meghatározott díj)

31 786.- Ft/hó

575 Ft/ m2

Igénybevétel jogcíme:

Költségelven bérbe adott lakás

Szobák száma:

2

Alapterület:

55,28 m2

 

A bérlő a lakbért a szerződésben meghatározott összegben és havonta előre egy összegben, legkésőbb a hónap 10. napjáig köteles az Önkormányzatnak számla ellenében megfizetni, valamint minden hónap 15. napjáig igazolni köteles az Önkormányzat felé az előző hónapban esedékes közüzemi szolgáltatások - áram, gáz, ivóvíz, szennyvíz, hulladékszállítás - díjának befizetését. 

II.  A pályázat feltételei

 1.  Pályázatot kizárólag természetes személy(ek) (továbbiakban; Pályázó(k) nyújthatnak be.
 2. , A korábbi években az Önkormányzathoz beadott minden lakáscélú kérelem, pályázat (szociális, költség alapú, egyéb kérelem) érvénytelen, a jelen lakáspályázaton csak a most, és a jelen kiírásnak megfelelően beadott pályázatok tekinthetők érvényesnek.
 3. A pályázatot nyújthat be az a személy: 
a) neki, vagy a vele együtt költöző családtagjának van rendszeres jövedelme, és az egy főre eső jövedelem eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, (57.000 Ft) Jövedelem igazolás
b) neki, valamint a vele együtt költöző személynek Magyarország területén 1/1 tulajdoni arányú hasznosítható lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga vagy önkormányzati tulajdonban lévő, illetőleg szolgálati jogviszonyhoz vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya nincs, vagy arról érvényesen írásban lemondott és a bérbeadó azt írásban elfogadta,  Nyilatkozatok
c) a kérelem benyújtásának időpontjában korábbi, önkormányzati lakás bérletéből származó, az Önkormányzatnál nyilvántartott tartozása nincs,   
d) négy havi bérleti díjnak megfelelő óvadékot adott át a bérbeadónak.  Nyilatkozat. A bérleti szerződés aláírásának feltétele az óvadék befizetése.
 

A pályázatot kizárólag az erre a célra rendszeresített „Adatlap a költségelven bérbeadható bérlakás- pályázat benyújtásához” c. nyomtatványon lehet benyújtani. 

Nyomtatvány letölthető a http://nyirabrany.hu/ honlapon található linkről, vagy a 06/52/208-001-es telefonszámon igényelhető.

Előzetes időpont egyeztetést követően a lakás megtekinthető. Időpontot a 06/52/208-001/20-as telefonszámon lehet kérni.


Pályázat útján lakásbérlet csak azzal létesíthető, aki

 • a pályázat benyújtására megállapított határnapig nagykorúvá vált (18. életévét betöltötte),

 • pályázatát határidőre benyújtotta,

 • a már meglévő bérleményére lakbér vagy közüzemi díj tartozása nincs,

 • az adott lakás kategóriájában megjelölt feltételeknek megfelel.

A lakáspályázaton nem vehet részt az, illetve a pályázatot érvénytelennek kell tekinteni akkor, ha:

 1. A Pályázó nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek.

 2. Pályázatát nem az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, nem a pályázati felhívásban megjelölt határidőn belül adta be, és nem teszi lehetővé a személyi adatok valódiságának ellenőrzését.

Az ajánlat benyújtásának helye: 

Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal (4264 Nyírábrány Ábrányi Kornél tér 6.) ügyfélszolgálata.

A pályázati adatlapok benyújtási határideje: 

2021. március 19. péntek 12.00 óra

Az önkormányzat nem tudja figyelembe venni az elbíráláskor az esetlegesen határidőn túl beérkezett pályázatot. 

A pályázatra benyújtott kérelmek egy pályázatra érvényesek. 

Kötelezően benyújtandó mellékletek:

„Adatlap a költségelven bérbeadható bérlakás- pályázat benyújtásához” c. nyomtatvány.

 • Jövedelemigazolás(ok)

 • Egyéb jövedelemről szóló igazolások (pl.: gyermektartás, árvajáradék, stb.) 

 • Öregségi vagy rokkantsági nyugdíjas együttköltöző hozzátartozó esetén a nyugdíjszelvény vagy más a nyugdíjat igazoló irat másolata,

 • Vagyoni viszonyokat igazoló iratok

 • Albérleti, bérleti szerződés

 • Családtagi, szívességi lakáshasználati jogcímet igazoló nyilatkozat

 • A családban tartósan beteg, vagy fogyatékkal élő személy orvosszakértői igazolása, vagy szakértői véleménye

 • Az egészségtelen lakásról kiadott szakvélemény és az egyéb körülményt igazoló iratok

 • Az átmeneti vagy tartós nevelést megszüntető határozat

 • Csökkentett munkaképességet, vagy munkaképtelenséget megállapító határozat

 • Saját gyermek esetén a születési anyakönyvi kivonat másolata

 • Gyámság alatt álló gyermek esetén a bírósági vagy hatósági igazolás arra, hogy a gyermek 3 éve a pályázó, házastársa vagy élettársa gondozásában él.

 • Élettárs, nagyszülő, esetén 3 éves együttlakás igazolása.

 

A pályázatra benyújtott ajánlatok elbírálása

Az Egésségügyi és Szociális Bizottság az érvényes pályázatok pontozása után a pályázatokat sorba állítja és javaslatot tesz a bérlő személyére.

A nyertes pályázók esetében, környezettanulmány keretében, ellenőrzésre kerül a pályázati adatlapon benyújtott adatok valódisága.

A pályázatok elbírálásával kapcsolatban jogorvoslatnak helye nincs.

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata a pályázat érvénytelennek nyilvánításához való jogát fenntartja.
 

Mellékletek: 

Olvasd tovább

Gátfelhajtási engedély

2021-03-01 14:31:11

Ezúton tájékoztatjuk, és egyben értesítjük Önöket, hogy a Tiszamenti Regionális Vízművel kötött együttműködési megállapodás alapján 2021. január 1-től a Nyugati főcsatorna használatához szükséges Gátfelhajtási engedélyek (Gátközlekedési engedélyek) kizárólagosan az alábbiak szerint vásárolhatók meg (bankkártyás fizetéssel, On-Line vásárlással, Applikáción keresztül):

A szükséges Gátfelhajtási engedély jelenleg az elektronikus jegyvásárlási platformon keresztül vásárolható meg, hamarosan elérhetővé válik a jegy fizikai megvásárlásának lehetősége. Az értékesítési partnereink listájáról hamarosan értesítjük Önöket!.

A bevezetésre kerülő új rendszer első komponense a Nyugati főcsatorna, amelyen a közlekedéshez kiadott, névre és adott járműre szóló engedély vagy vendégkártya szükséges.A gátközlekedési, gátfelhajtási engedély megvásárlásának On-Line felülete a: http://gatfelhajtasiengedely.hu/ weboldalon érhető el. Amennyiben az Engedély kérő még nem vásárolt a gatfelhajtasiengedely.hu weboldalon, akkor a vásárlási folyamat megkezdésének érdekében először regisztrálnia szükséges magát!A sikeres regisztrációt követően tud bejelentkezni a felületre, és megvásárolni a kiválasztott Gátfelhajtási engedély típust.

A Gátfelhajtási engedély megvásárlását, és elektronikus úton történő kifizetését követően a Számla automatikusan kiállításra kerül az Engedély megvásárlójának részére, melyet emailben küld meg a rendszer.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a Nyugati főcsatorna töltése kiemelt, és folyamatos ellenőrzés alatt áll, mely ellenőrzések során az illetékes szervek, hatóságok, és feljogosított személyek ellenőrzik a szükséges Gátfelhajtási engedély meglétét, és annak érvényességét.

Kérjük, kímélje meg Magát az ezzel járó kellemetlenségektől, birságtól, eltiltástól!

Az okos telefonokra letölthető applikáció hamarosan elérhető lesz Android és iOS eszközön egyaránt. Amennyiben 3.5 tonna összsúlytól nagyobb járművel, vagy mezőgazdasági területművelés céljából szeretne a töltésen közlekedni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal!

Ha a rendszer használatával kapcsolatosan bármilyen kérdése merülne fel, vagy problémába ütközne, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz bizalommal, az ugyfelszolgalat@gatfelhajtasiengedely.hu email címen, vagy a +36 (70) 427-7405-ös telefonszámon.

Maradok tisztelettel és üdvözlettel:
Fülöp Henrik
Rendszer Kontroll Kft.

Olvasd tovább


Önkormányzat elérhetőségei

Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6.

06(52)208-001

jegyzo@nyirabrany.hu

pm@nyirabrany.hu

titkarsag@nyirabrany.hu

Ügyfélfogadás
Önkormányzat Pénztár
 Hétfő  08:00  16:00  08:00  12:00
 Kedd  08:00  12:00  08:00  12:00
 Szerda  ZÁRVA  ZÁRVA
 Csütörtök  12:30- 16:00  08:00 -12:00
 Péntek  ZÁRVA  ZÁRVA

A 2022. évi szelektív hulladékgyűjtés napjai az alábbiak szerint történnek:
(Sárga fedelű kuka)
Minden hónap második csütörtökén!
Június 9.
Július 14.
Augusztus 11.
Szeptember 8.
Október 13.
November 10.
December 8.

Adatvédelmi tisztviselő:
Cseke Donát e.v:
4032 Debrecen, Jerikó utca 2. X/61.
csekedonat@digitalgroup.hu

Mai látogatók száma: 20