Tavaszi lomtalanítás

2021-02-22 08:16:09

F E L H Í V Á S

A Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője felhívja a lakosság figyelmét, hogy a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft az tavaszi lomtalanítást az alábbi időpontokban és utcákon végzi:

2021. április 14. 7.00 óra

Nyárfa utca, Akácos utca, Diófa utca, Széchenyi utca, Árpád utca, Szabadság utca, Budaábrányi utca, Vámospércsi út, Bagaméri út, MÁV-telep, Homok utca, Sport utca, Szőlőskert utca, Víz utca, Mester utca

Határőr utca, Petőfi utca, Hunyadi utca, Jégeres utca, Pergő utca, Iskola utca, József Attila utca, Jókai utca, Kossuth utca, Ábrányi Kornél tér, Hajnal utca, Ifjúság utca, Ady Endre utca, Rákóczi utca, Vágóhíd utca, Fülöpi utca

A hulladékot legkésőbb tárgyi nap reggel 7 óráig kell kihelyezni az ingatlanok előtt, a begyűjtési útvonal mentén, úgy, hogy megközelíthető legyen, a gyalogos és gépjármű forgalmat ne akadályozza. A kisméretű tárgyakat zsákokba bekötözve kell elhelyezni.
 

Kihelyezhető hulladékok: az ingatlanoknál keletkező olyan szilárd hulladékok, melyek nem helyezhetők el a tároló edényzetben, rendszeres hulladékszállítás alkalmával nem szállíthatók (pl. bútor, elektronikai készülék, nagyobb kartondoboz, rongy bezsákolva, stb.)

Nem helyezhető ki: kommunális hulladék, építési törmelék, zöldhulladék, gépjármű gumi, akkumulátor, veszélyes hulladéknak minősülő anyag, vegyszerek és minden olyan hulladék, mely a begyűjtés során veszélyezteti a begyűjtést végzők testi épségét, egészségét.
 

Nyírábrány, 2021. február 15.
Nagyné Hartman Éva
           jegyző

Olvasd tovább

Használt sütőolajgyűjtő pontok

2021-02-10 07:57:35
Tisztelt Lakosság!
A mai naptól lehetőség van a használt sütőolaj és zsiradék leadására az Önkormányzat által kijelölt pontokon az erre a célra kihelyezett gyűjtőedényekbe. A használt sütőolajat és zsiradékot az eredeti csomagolásban, vagy befőttes üvegben helyezzék a gyűjtőkbe.

Gyűjtőpontok:
ABC. Áruház : Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 11.
FER-NIK Kft. (dohánybolt mellett): Nyírábrány, Jókai u. 46.
Határpont ABC: Nyírábrány, Határőr u. 133.
Kisábrány Lila diszkont mellett : Nyírábrány, Szabadság u. 27.

Magyarországon a háztartásokban évente több tízezer liter sütőolajat és sütőzsírt használnak fel, mely egy része a lefolyókba, szemétgyűjtőkbe és a természetbe kerül.

A többször felmelegített sütőolaj és sütőzsír rákkeltő és toxikus anyagokat tartalmaz, mely a háztartásból kikerülve hatalmas károkat okoz. Egyetlen liter használt sütőzsiradék 1 millió liter ivóvizet képes fogyasztásra alkalmatlanná tenni.

A csatornahálózatba kerülő olaj alacsony hőfoka miatt a csatornafalra tapad. Erre további szennyeződések rakódhatnak rá, csökkentve ezáltal a lefolyócsövek áteresztő képességet, mely akár dugulásokhoz vezethet.

A használt sütőolaj jó tápanyag a kártevőknek, a csótányok – esetleg patkányok – elszaporodásához vezethet. A földbe és az élővizekbe jutva súlyos környezeti károkat okoz. Elégetése esetén rákkeltő anyagok kerülnek a levegőbe.

A szennyvíztisztító-művekbe kerülve az olaj leterheli a rendszert, a tisztítás jelentős többletenergia és nagyobb igénybevételt okoz.
A használt sütőolaj sűrűbb gyűjtőpontos begyűjtése a hazai települések nagy részében még megoldatlan.

A lakosság körében keletkező használt sütőolaj szelektív gyűjtésének előnyei:
 • a kiépített gyűjtőpont-hálózat lehetővé teszi, hogy a lakosság kényelmesebben, gyorsabban jusson a leadási lehetőséghez
 • a csatornahálózat terhelése kisebb lesz
 • a szennyvíztisztítók terhelése és meghibásodási esélye csökken
 • csökken az élővizek terhelése, mert a vízszínen nem jelenik meg az oxigén bejutását megakadályozó olajréteg
 • 1 liter szelektíven gyűjtött olajjal 1 millió liter ivóvizet „menthetünk meg”
 • csökkenhet a kártevők irtására költött összeg• a szemétlerakók mentesülnek a nehezen lebomló anyagtól
 • a talajflóra mentesül az anyag okozta károsodástól
 • a „cseppmentes” technika során a gyűjtő környékét nem szennyezi be az anyag. A leadott sütőolajat eredeti csomagolásban, vagy befőttesüvegben kell a gyűjtőbe helyezni

Olvasd tovább

Tervezett áramszünet

2021-02-04 11:44:33

Tisztelt Lakosok!
Az E.ON tervszerű fejlesztése miatt 2021. február 11-én áramszünet lesz a következő utcákban:

 • Rákóczi út 50-től – 126-ig   | 08:00-tól 13:00-ig

 • Nyárfa utca teljes területén | 11:00-tól 16:00-ig

Olvasd tovább

Katonai toborzó

2021-02-02 14:56:18

Olvasd tovább

VÁLTOZNAK EGYES ADÓIGAZGATÁSI HATÁSKÖRÖK

2021-01-28 14:44:56

Tisztelt Adózók!

2021. évtől egyes önkormányzati adóigazgatási hatásköröket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vette át, illetve HIPA adóbevallás és előlegcsökkentésére irányuló nyilatkozattételi kötelezettség teljesítést is a NAV felé kell teljesíteni

1.) Belföldi gépjárművek adóztatása

 1. A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) veszi át. A változás a gépjármű-üzembentartókat (tulajdonosokat) nem érinti, plusz teendőjük nem lesz. Az első részletet március 15-e helyett elég április 15-éig befizetni.
 2. Év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről é) az új gépjárműadó-bevételi számláról. 2022-től már csak azok kapnak értesítést a NAV-tól, akiknél valami változás történt, például nőtt a személygépkocsi életkora, és emiatt a gépjárműadó összege csökkent.
 3. A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-éig, a második részletet 2021. szeptember 15-éig kell befizetni a 410-es adónemhez tartozó, 10032000-01079160 számú NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára.
 4. A változások nem befolyásolják a gépjárműadó alóli mentességeket. A 2020. december 31-én fennálló adómentességet és szüneteltetést az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV hivatalból, automatikusan veszi figyelembe az adó kivetésénél.
 5. Jövőre a mentességet, a szüneteltetést és az adókedvezményt is a GJADO „adat- és változásbejelentő lap a gépjárműadó mentesség/kedvezmény/szüneteltetés igénybevételéhez” elnevezésű adatlapon lehet bejelenteni, amely legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő alkalmazással (ONYA) küldhető be a NAV-hoz. A nyomtatvány papír alapon is elérhető majd a NAV központi ügyfélszolgálatain.
 6. A 2020. december 31-éig keletkezett, változott vagy megszűnt adókötelezettséggel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is az önkormányzati adóhatóságokhoz lehet fordulni.

2.) Helyi iparűzési adóbevallás benyújtása

2021. január 1-jétől az adóalanyok - főszabály szerint - kizárólag az állami adóhatósághoz kötelesek elektronikus úton benyújtani a helyi iparűzési adóbevallásukat, legyen az új bevallás, régi elmaradás, vagy önellenőrzés, illetve bevallás javítás. Így, a nyomtatványok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján https://www.nav.gov.hu/ ÁNYK formátumban fellelhetők. Az Elektronikus Önkormányzati Portálról a helyi iparűzési adóbevallásokat idén már nem lehet benyújtani egyetlen önkormányzat felé sem.

Fontos, hogy maga az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik és az adófizetést is az önkormányzat számlájára kell változatlanul megtenni.

3.) Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység utáni aókötelezettség 2021. január 1. napjától megszűnik.

Továbbra is fennmarad ugyanakkor a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti rendelkezés, amely szerint azon vállalkozásnak, amely valamely településen adóéven belül 180 napot meghaladóan végez építőipari tevékenységet, az adott településen állandó jellegű iparűzési adókötelezettséget eredményező telephelye jön létre. A 180 nap számításakor, a hatályos szabályokkal azonosan az ideiglenes iparűzési tevékenységhez kapcsolódó a folyamatosan és megszakításokkal végzett tevékenységeket egyaránt figyelembe kell venni, mégpedig az adott szerződés szerinti teljesítés megkezdésétől a teljesítés megrendelő általi elfogadásáig terjedő időszak valamennyi naptári napját számba véve.

4.) A 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-ban meghatározottak szerint mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak az iparűzési adóelőleg csökkentés lehetőségét nyilatkozat formájában kell kérni.

HIPA ELŐLEGCSÖKKENTÉSRE VONATKOZÓ NYILATKOZAT

A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes – a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni. Ez az engedmény azonban csak akkor alkalmazható, ha a vállalkozó 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára a NAV-on keresztül külön erre a célra rendszeresített nyilatkozatot ad be.

A NAV honlapján 2021. január 25-én elérhetővé vált a 21NYHIPA jelű nyilatkozat, melynek benyújtásával a 639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet alapján a mikro-, kis- és középvállalkozások 2021. február 25-éig elektronikusan nyilatkozhatnak helyi iparűzési adóval kapcsolatos adóelőleg-kedvezményük érvényesítéséről.

A 21NYHIPA nyilatkozat Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramban (ÁNYK) futó kitöltőprogramja és a hozzá tartozó útmutató a NAV honlapján a www.nav.gov.hu → Nyomtatványkitöltő programok → Nyomtatványkitöltő programok → Programok részletes keresése útvonalon található meg.

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Adóhatósága

 

Olvasd tovább

TÁJÉKOZTATÓ HELYES CSATORNAHASZNÁLATRÓL

2021-01-28 11:19:14

Tisztelt Felhasználóink!

Nyírábrány önkormányzata a Debreceni Vízmű Zrt.-re bízta víziközműveinek üzemeltetését, az Önök ivóvíz és a szennyvízelvezetés szolgáltatását! Kérjük, hogy legyenek együttműködő partnereink!
Megkeresésünk célja, hogy tájékoztassuk a helyes szennyvíz csatorna használatról,

A szennyvízcsatorna, kizárólag szennyvíz elvezetésére szolgál és nem egyéb szilárd, darabos hulladékok fogadására. Sajnos tapasztaljuk, hogy ennek ellenére a szennyvízzel együtt kerülnek be nem oda való hulladékok, melyek a csatorna dugulását okozzák vagy, a szennyvízátemelő szivattyúinak működését gátolják. A Nyírábrány település szennyvíz-átemelőiben a szivattyúink rendszeresen eldugulnak, meghibásodnak olyan jellegű hulladékoktól, melyeket eredetileg nem lenne szabad a szennyvízcsatornába juttatni. Munkatársaink a szivattyúkból, az átemelő aknájából gyakran távolítanak el textília, orvosi kötszer, kötöző géz és egyéb működést akadályozó hulladékot.

Valamennyi közüzemi szennyvízrendszerre csatlakozott és oda kibocsátó lakót arra kérjük, hogy vizsgálják felül szennyvízcsatorna használati szokásaikat, és a szükséges mértékben változtassanak rajta, valamint környezetüket is ösztönözzék erre. A helytelen szennyvízcsatorna használat a felhasználók belső csatornáira is károsak, melyek így könnyen eldugulnak ezzel kellemetlen helyzetet és költséget okozva az ingatlan lakóinak. Ugyanígy a közcsatornában, átemelőkben bekövetkező hibák is eredményezhetik a szennyvízelvezetés szolgáltatás folyamatosságának, minőségének, zavarát, akár a vétlen kibocsátóknál is szennyvíz elöntést okozva. A hanyag és nem rendeltetésszerű használat a település vagyonát, tulajdonát képező szennyvízelvezető létesítményekben, elsősorban gépészetben, szivattyúkban jelentős károkat okoz, élettartamát csökkenti, ezzel is terhelve a település gazdálkodását!

Közös érdekünk, hogy a szennyvízelvezető csatornába csak olyan anyagok, szennyvizek kerüljenek, amelyek annak rendeltetésszerű működését, az Önök szennyvizeinek dugulásmentes és kártétel nélküli elvezetését és megtisztítását nem gátolják!

Szennyvízcsatornába csak a normál életvitelhez tartozó fogyasztási tevékenység során a háztartásokban keletkező emberi eredetű szennyvíz kerülhet, lakó vagy más szociális jellegű épületből, jellemzően WC-ből, mosogatóból, mosógépből, fürdőszobai lefolyókból, rendeltetésszerű használat során, életviteli tevékenységből származóan.

Tilos a csatornába juttatni:

 • mérgek,
 • gyógyszerek és növényvédő szerek,
 • nehézfém tartalmú folyadékok,
 • tűzveszélyes anyagok, benzin, hígító, festék, stb.,
 • lebomlásuk során mérgekké, vagy
 • tűzveszélyessé váló anyagok
 • csapadékvíz,
 • belvíz,
 • talajvíz,
 • darabos, szilárd hulladék jellegű anyagok (pl. fadarabok, kő, csont, kavics, homok, fémkupak, műanyag, üveg, gumi, fém anyagú tárgyak, építési törmelék, aszfalt, ragasztóanyag, stb.),
 • vízben nem oldható, más módon szilárdhulladék szeméttárolóban elhelyezendő egészségügyi anyagok (pelenka, nedves törlőkendő, vatta, tampon, géz, ezek csomagoló anyagai, stb.)
 • egyéb háztartási hulladékok (ruhanemű, textil, növény, gyümölcsmag, szárnyasok tollazata, szőr, műanyag zacskó/szatyor, stb.),
 • állati tetem, ételmaradék,
 • zsírok, olajok, szénhidrogén származékok,
 • állati eredetű szennyvíz, hígtrágya,
 • emésztőkből szippantott nagy agresszivitású szennyvíz a szolgáltató engedélye nélkül.

Külön meg kell említeni a csatornákba illegálisan bevezetett csapadékvíz több negatív hatását. A felszínről lefolyó vízzel jelentős mennyiségű homok kerül a csatornába, ami gyorsan le is ülepszik és dugulást okoz. A hálózat kapacitását többszörösen meghaladó csapadék a csatornába kerülve visszaduzzadásokat eredményez, esetleg kiöntéseket közterületen, az utcában vagy egyes felhasználók ingatlanán, lakásán, pincéjében.

A szennyvízelvezetést is jogszabályok szabályozzák. A nem megfelelő minőségű szennyvíz kibocsátása csatornabírsággal, illetve a nem szabályos csatornahasználat kötbérrel, egyéb szankciókkal sújtható kártérítés fizetési kötelezettség mellett, egyes esetekben a közegészségügyi, valamint a környezetvédelmi, vízvédelmi hatóság eljárásával terhelve.

A megfelelő szennyvízcsatorna használattal természeti és lakókörnyezetét, embertársai, családja, munkatársaink egészségét, a szolgáltatás költségeit és a település közösségi tulajdonát képező szennyvízelvezető-tisztító létesítményeit kímélheti!

Köszönjük!

Debreceni Vízmű Zrt.

Olvasd tovább


Önkormányzat elérhetőségei

Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6.

06(52)208-001

jegyzo@nyirabrany.hu

pm@nyirabrany.hu

titkarsag@nyirabrany.hu

Ügyfélfogadás
Önkormányzat Pénztár
 Hétfő  08:00  16:00  08:00  12:00
 Kedd  08:00  12:00  08:00  12:00
 Szerda  ZÁRVA  ZÁRVA
 Csütörtök  12:30- 16:00  08:00 -12:00
 Péntek  ZÁRVA  ZÁRVA

A 2022. évi szelektív hulladékgyűjtés napjai az alábbiak szerint történnek:
(Sárga fedelű kuka)
Minden hónap második csütörtökén!
Június 9.
Július 14.
Augusztus 11.
Szeptember 8.
Október 13.
November 10.
December 8.

Adatvédelmi tisztviselő:
Cseke Donát e.v:
4032 Debrecen, Jerikó utca 2. X/61.
csekedonat@digitalgroup.hu

Mai látogatók száma: 25